دریافت کارت استخر شش ماهه دوم سال 91

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار و بدون کد سازمان:

جهت دریافت کارت استخر شش ماهه دوم سال 1391 می توانید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 30/08/91 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمائید.

* توجه:

1- صدور کارت استخر فقط تا پایان تاریخ مذکور می باشد و بعد از تاریخ فوق هیچگونه کارتی صادر نمی گردد./

2- کارتهای قبلی مربوط به شش ماهه اول سال 91 فقط تا روز جمعه مورخه 14/07/91 معتبر می باشد./

3- کارتهای فوق برای اعضاء کددار، شامل خود عضو به همراه حداکثر 2 فرزند پسر بالای 4 سال و برای اعضاء بدون کد فقط شامل خود عضو می شود./

4- جهت دریافت کارت مذکور حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت معتبر و یک قطعه عکس 4*3 زمینه سفید جدید برای هر کارت الزامی می باشد./

5- چنانچه اعضاء کددار قصد دریافت کارت برای فرزندان خود دارند، ارائه کپی صفحات اول و دوم شناسنامه خود عضو و فرزندی که برای وی درخواست صدور کارت را دارد، به واحد امور ورزشی سازمان الزامی می باشد./

روز و ساعت سانسها به شرح ذیل می باشد:

برای اعضاء کددار: یکشنبه ها ساعت 00/21 – سه شنبه ها ساعت 30/18 – جمعه ها ساعت 30/11 صبح

برای اعضاء بدون کد: فقط روزهای سه شنبه ساعت 30/18

* توجه: با توجه به قوانین حاکم در استخر دلفین نیروی دریائی ارتش در هر سانس ورود فقط تعداد 50 نفر مجاز می باشد و این سازمان در قبال عدم مجوز ورود به محوطه استخر بالاتر از ظرفیت اعلامی توسط مسئولین استخر فوق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.