دریافت معرفی نامه جهت باشگاههای ورزشی خانمها و آقایان

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

جهت دریافت معرفی نامه باشگاههای ورزشی خانمها و آقایان می توانید در ساعات اداری به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمائید.

* توجه:

1- مهلت صدور و دریافت معرفی نامه برای هر ماه، از روز بیست و پنجم ماه قبل الی پنجم همان ماه می باشد و در خارج از بازه ی زمانی قید شده هیچگونه معرفی نامه ای توسط سازمان صادر نمی گردد.

2- جهت دریافت معرفی نامه مذکور حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.

3- چنانچه اعضاء کددار قصد دریافت معرفی نامه جهت همسر و فرزندان خود دارند، ارائه کپی صفحات اول و دوم شناسنامه خود عضو و نفراتی که برای ایشان درخواست صدور معرفی نامه را دارد، به واحد امور ورزشی سازمان الزامی می باشد.