دریافت کارت استخر شش ماهه اول سال 91

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار و بدون کد سازمان:

جهت دریافت کارت استخر شش ماهه اول سال 1391 می توانید حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 21/02/91 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمائید.

* توجه:

1- صدور کارت استخر فقط تا پایان تاریخ مذکور می باشد و بعد از تاریخ فوق هیچگونه کارتی صادر نمی گردد./

2- کارتهای قبلی مربوط به شش ماهه دوم سال 90 فقط تا روز جمعه مورخه 25/01/91 معتبر می باشد./

3- کارتهای فوق برای اعضاء کددار، شامل خود عضو به همراه حداکثر 2 فرزند پسر بالای 4 سال و برای اعضاء بدون کد فقط شامل خود عضو می شود./

4- جهت دریافت کارت مذکور حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت معتبر و یک قطعه عکس 4*3 زمینه سفید جدید برای هر کارت الزامی می باشد./

5- چنانچه اعضاء کددار قصد دریافت کارت برای فرزندان خود دارند، ارائه کپی صفحات اول و دوم شناسنامه خود عضو و فرزندی که برای وی درخواست صدور کارت را دارد، به واحد امور ورزشی سازمان الزامی می باشد./

روز و ساعت سانسها به شرح ذیل می باشد:

برای اعضاء کددار: یکشنبه ها ساعت 00/21 – دوشنبه ها ساعت 00/20 – جمعه ها ساعت 30/11 صبح

برای اعضاء بدون کد: فقط روزهای دوشنبه ساعت 00/20

* توجه: در هر سانس ورود فقط تعداد 50 نفر مجاز می باشد.

آدرس استخر:بوشهر
بهمنی بلوار سبزآباد کوچه فنس پایگاه دریایی ارتش-استخر دلفین نیروی دریایی