تمدید کارت استخر جهت شش ماهه دوم سال 90

قابل توجه کلیه اعضاء کددار و بدون کد سازمان:

جهت تمدید و تعویض کارت استخر دلفین جهت شش ماهه
دوم سال 90 می توانید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 20/07/90 به واحد
اموررفاهی ورزشی سازمان واقع در ساختمان شماره 3 مراجعه نمائید.

توجه: جهت تعویض و تمدید کارت مذکور حضور خود
عضو به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.