بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت استفاده از باشگاههای ورزشی به شرح زیر نیاز به ارائه کپی شناسنامه مربوطه و درخواست مهندس می باشد.

1- جهت مهندسین متأهل فقط جهت همسر و یا فرزندان
2- جهت مهندسین مجرد فقط جهت خود و یکی از افراد خانواده شامل والدین و یا خواهر و برادر