شرایط و روزهای استفاده از استخر دلفين( ویژه آقایان)

کلیه اعضاء سازمان جهت استفاده از استخر ویژه آقایان می توانند از روز جمعه مورخه 19/1/90 در روزهای ذکر شده ذیل به محل استخر دلفین مراجعه نمایند.


روز ساعت
يكشنبه 21 الي 22
جمعه 11:30 الي 12:30

توجه: طبق قوانین و مقررات استخر، از ورود افراد فاقد کارت ویژه استخر، کودکان زیر 4 سال و دختربچه ها جلوگیری به عمل می آید.

ضمناً جهت دریافت کارت ویژه استخر می توانید به مسئول خدمات و امور رفاهی سازمان آقای گتویی زاده مراجعه نمائید.