به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز یکشنبه 21 آبان ماه رئیس سازمان نظام مهندسی بوشهر و عضو هیئت مدیره، مدیر خدمات فنی مهندسی و نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان از پروژه های نهضت ملی مسکن شهر گناوه بازدید فنی به عمل آوردند.

در این بازدید که با حضور نمایندگان بنیاد مسکن گناوه نیز انجام شد، ریاست سازمان نظام مهندسی رعایت اصول مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازها، استفاده از مصالح استاندارد و رعایت ایمنی در کارگاه های ساختمانی توسط پیمانکاران و کارگران ساختمانی جهت جلوگیری از حوادث را به حاضرین در پروژه های یادآور شدند.

در پایان بازدید از این پروژه ها نیز از کلیه دپوهای مصالح مورد استفاده در کارگاه بازدید شد و تداوم اینگونه بازدیدها نیز در دستور کار به همراهان در دستور کار قرار گرفت.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر