قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان در خصوص ویرایش چهارم مبحث مقررات ملی ساختمان با عنوان ضوابط (حفاظتی-انتظامی) جهت نظرخواهی اعضا سازمان به در لینک قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه نظرخواهی