قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان:

نامه اداره کل راه و شهرسازی بوشهر در خصوص افزایش 25 درصدی تعرفه خدمات مهندسی در هیئت چهار نفره استان به همراه نامه سازمان و وزارت راه و شهرسازی در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه ها