از اعضای محترم سازمان در رشته های معماری، مکانیک و برق با پایه 2 و 1 نظارت دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت عضویت در کمیته کنترل نظارت مضاعف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با رعایت موضوع تعارض منافع از تاریخ 1402/05/30 الی 1402/06/15 نسبت به ثبت درخواست تمایل در دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.