نظر به اینکه این سازمان قصد عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان (جهت اعضای سازمان) و بیمه آتش سوزی (جهت ساختمان های اداری نظام مهندسی در سطح استان) با شرکتهای بیمه ای موجود در سطح شهر را دارد، خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت جدید و سایر پیشنهادات مرتبط در خصوص موضوع مذکور، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/11/08 در پاکت های در بسته تحویل دبیرخانه سازمان فرمائید.

 

**جهت دریافت شرایط مورد نظر سازمان در خصوص بیمه های مذکور به واحد امور مالی سازمان مراجعه شود**