به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 و اولین روز برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و دیگر مسئولین استانی از جمله فرماندار بوشهر، مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر آقای مهندس دستغیبی، مدیر کل دفتر فنی استانداری و رئیس اتاق بازرگانی اصناف بوشهر از غرفه ها و شرکت های حاضر در نمایشگاه فوق بازدید به عمل آورده و در پایان نیز در غرفه سازمان نظام مهندسی بوشهر جلسه ای با حضور افراد فوق تشکیل شد که در این جلسه به بحث و بررسی در خصوص نقاط قوت و ضعف نمایشگاه مذکور پراختند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر