ثبت نام مجریان تجربی برق جهت شرکت در آزمون عملی در لینک ذیل:

 

لینک سامانه ثبت نام