قابل توجه کلیه مهندسین محترم سازمان در رشته معماری:

نامه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در خصوص دهمین همایش و نمایشگاه ملی و سومین همایش بین المللی “مدرسه ایرانی معماری ایرانی” به همراه دستورالعمل آن در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک دریافت و مشاهده نامه و دستور العمل