در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 54 مورخه 1401/06/13 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • در خصوص نامه آقای عبدالرضا دانشگر مشاور مالیاتی سازمان مقرر گردید نسب به اخذ قیمت پیشنهادی شرکت حسابرسی سنجیده روش آریا در سال گذشته (1399) اقدام و نتیجه جهت اخذ تصمیم به کمیسیون معاملات سازمان ارجاع گردد.
  • جناب آقای دکتر کریمی خزانه دار سازمان گزارشی از عملکرد مالی سازمان در 4 ماه اول سال و همچنین کاهش درآمدها نسبت به بودجه مصوب با توجه به حذف حق الزحمه شناسنامه فنی و ملکی و سایر موارد ارائه نمودند.
  • مقرر گردید در جلسه آینده با حضور آقای ماندگار مشاور حقوقی سازمان نسبت به بررسی راهکارهای افزایش درآمد سازمان اقدام لازم صورت پذیرد.
  • نامه شماره 14013/1/1164 مورخ 13-06-1401 خانم امیدوار مسئول فنی و مهندسی و نامه شماره 14013/1/1132 مورخ 08-06-1401 مسئول دفتر نمایندگی چغادک و نامه های شماره 14013/9/1158 مورخ 13-06-1401 و 14013/9/1177 مورخ 1401/06/15 مسئول دفتر نمایندگی کنگان و نامه شماره 14013/8/797 مورخ 02-05-1401 مسئول دفتر نمایندگی برازجان و نامه شماره 14013/5/932 مورخ 15-05-1401 مسئول دفتر نمایندگی گناوه قرائت شد و مقرر گردید با توجه به ارجاع یک کار به کلیه مهندسین ناظر، مطابق بند 2 نامه شماره 400/15450 مورخ 1398/02/11 وزارت راه و شهرسازی ارجاع کار بعدی به مهندسین صورت پذیرد.