در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 53 مورخه 1401/06/06 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 916/1401/45057 مورخ 1401/5/11 سازمان بهزیستی استان بوشهر با موضوع گواهی معلولیت آقای محمد تقی رازه  قرائت شد که مقرر گردید مطابق آئین نامه تخفیفات عمل گردد .
  • نامه شماره 14011/1/5437 مورخ 1401/06/05 با توجه به فعال شدن نمایندگی شهر آباد قرائت شد که به اتفاق آراء مقرر گردید تا پایان سال قرادادهای شهر آباد در دفتر نمایندگی شهر اهرم ثبت گردد .
  • نامه شماره 1401/10/4680 مورخه 2-6-1401 در نامه شماره 1401/10/4467 مورخه 1401/05/29 شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در خصوص نامه مدیریت مصرف آب آشامیدنی شهر گناوه قرائت شد و مقرر گردید از تاریخ 1401/07/01 جهت اجرای تفاهم نامه مدیریت مصرف آب خدمات مهندسی نسبت به اخذ هزینه نظارت موضوع فوق اقدامات لازم صورت گیرد و جهت اطلاع به مهندسین ناظر مکانیک شهرستان گناوه از طریق سایت اطلاع رسانی گردد.
  • نامه شماره 22/1/27940 مورخه 1401/5/30 اداره کل راه شهرسازی استان بوشهر در خصوص محاسبه و تعداد پنج پروژه دوم با متراژ کمتر از 400متر مربع زیربنا قرائت شد و مقرر گردید مطابق با مفادنامه اقدام گردد .
  • نامه شماره 22/01/28232 مورخه 1401/05/31 اداره کل راه شهرسازی در خصوص مبنای محاسبه تعرفه خدمات مهندسی در سال 1401 قرائت شد . مقرر گردید نسبت به عقد قراداد متمم نظارت با مالکینی که در بازه زمانی تغییر تعرفه قرارداد منعقد نموده اند اقدام و نسبت به عودت وجه اضافه به مالک اقدام گردد .
  • نامه شماره 14013/2/1039 مورخ 1401/05/30 دفتر نمایندگی خورموج در خصوص درخواست مهناز محمودی پلاک ثبتی 8482/1040 برای استفاده از تخفیفات نظارت قرائت شد و مقرر گردید مطابق با بخشنامه و دستورالعمل تخفیفات و برابر با مقررات اقدام گردد .
  • پیرو بند 4 صورتجلسه شماره 48 مورخ 1401/05/02 هیئت مدیره و مطابق با گزارش کمیسیون مالی و معاملاتی سازمان به اتفاق آراء، با تمدید قرارداد شرکت پیشگامان موافقت گردید.