در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 52 مورخه 1401/05/23 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 14013/1/945 مورخ 1401/05/18 مدیر فنی و مهندسی سازمان در خصوص تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن قرائت شد و به اتفاق آراء، مقرر گردید عوارض سازمان از 50 درصد متراژ منظور گردد.
  • مهندس سیدسعید علم بلادی پیام تبریک هیات مدیره را به مهندس بهروز فرح شیرازی جهت موفقیت در انتخابات شورای مرکزی را قرائت کردند. سپس مهندس بهروز فرح شیرازی گزارش اولین جلسه هم اندیشی مورخ 1401/05/23 اعضای شورای مرکزی دوره نهم را ارائه نمودند و مقرر گردید تا روز پنجشنبه مورخ 1401/05/27 اعضای هیئت مدیره سازمان برنامه پیشنهادی خود را برای ارائه به شورای مرکزی دوره نهم جهت تهیه دستور کار و برنامه ریزی خرد و کلان شورای مرکزی به آقای مهندس بهروز فرح شیرازی نماینده استان در شورای مرکزی تحویل نمایند.
  • نامه شماره 14013/1/994 مورخ 1401/05/23 مدیر فنی و مهندسی سازمان در خصوص بررسی مدارک مربوط به مطالعات ژئوتکنیک از طریق سامانه کنترل نقشه قرائت شد و مقرر گردید بررسی فلوچارت و روند اجرا در کارگروه ژئوتکنیک مطرح و نتیجه به هیات مدیره اعلام گردد.
  • نامه شماره 14013/6/885 مورخ 1401/05/09 سرپرست دفتر نمایندگی اهرم و پیوست آن نامه شماره 1158 مورخ 1401/05/03 شهرداری آباد در خصوص همکاری آن شهرداری با دفتر نمایندگی مذکور جهت صدور پروانه های ساختمانی و نظارت آنها قرائت شد و مقرر گردید همکاری لازم جهت انجام امور شهرداری آباد از طریق دفتر نمایندگی اهرم صورت پذیرد.
  • نامه شماره 44893/ش م مورخ 1401/05/04 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پیوست آن نامه شماره 430/42405 مورخ 1401/04/24 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابطال تبصره 2 ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظارت و کنترل ساختمان قرائت شد که با توجه به اینکه قبلاً اقدامات لازم توسط این سازمان در تاریخ 1401/04/18 انجام شده است مقرر گردید نامه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مقررات به واحد خدمات مهندسی سازمان ارجاع گردد.
  •  نامه شماره 44950/ش م مورخ 1401/05/10 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص واریز مابه تفاوت مبالغ صدور پروانه اشتغال به کار قرائت شد و مقرر گردید موضوع از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی گردد.