در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 51 مورخه 1401/05/18 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 01/117/138 مورخ 1401/03/31 شرکت بیمه میهن استان بوشهر و همچنین نامه شماره 1190/00 مورخ 1401/04/12 شرکت بیمه دی قرائت شد و مقرر گردید پاسخ مناسب با همکاری آقای کریمی مشاور مالی سازمان ارائه گردد.
  • نامه شماره 44674/ش م مورخ 20/04/1401 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص ضوابط ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود و پیوست آن نامه شماره 420/56223 مدیر کل دفتر مقررات و کنترل ساختمان قرائت شد و مقرر گردید جهت اطلاع علاقه مندان و صاحب نظران به ویژه مهندسان سازمان در سایت سازمان اطلاع رسانی گردد.
  • مقرر گردید کارگروهی متشکل از آقایان دکتر علی کریمی، مهندس بهروز فرح شیرازی و مهندس مرتضی جمادی جهت بررسی افتتاح حساب واسط و تعیین ساز و کار آن با امور مالی اقدام و گزارش مربوطه را به هیئت مدیره ارائه نمایند.
  • نامه شماره 44493/ش م مورخ 1401/03/29 و همچنین نامه شماره 44885/ش م مورخ 1401/05/04 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرائت شد و مقرر گردید آقای مهندس عبدالرضا فقیه بعنوان نماینده سازمان معرفی گردد.