در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 50 مورخه 1401/05/12 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 1011/1401 مورخ 11-2-1401 شرکت نرم افزاری آفاق در خصوص پشتیبانی نرم افزاری آن سازمان قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید قراداد مذکور تمدید گردد.
  • نامه شماره 14013/1/614 مورخ 6-4-1401 مسئول it در خصوص راهکارهای لازم جهت کاهش وابستگی به سامانه نماسان قرائت شد و مقرر گردید جناب آقای دکتر کریمی ضمن هماهنگی با واحد خدمات مهندسی موضوع کاهش وابستگی به سامانه نماسان را مجدداً بررسی و به هیئت مدیره گزارش نمایند .
  • نامه شماره 115643 مورخ 22-4-1401 سازمان بازرسی بوشهر و نامه به شماره 44745/ش م مورخ 26-4-1401 سرپرست سازمان نظام مهندسی همچنین نامه شماره 2621/1/6209 مورخ 28-4-1401 فرمانداری بوشهر و نامه شماره 2625/1/2489 مورخ 7-4-1401 فرماندار جم و نامه شماره 26/15/17101 مورخ 4-4-1401 مدیر کل دبیر ستاد جوانی جمعیت استان و نامه شماره 14013/11/713 مورخ 1401/04/21 دفتر نمایندگی جم قرائت شد و مقرر گردید جهت اجرا و ارائه پاسخ و اقدام لازم طبق مقررات به واحد خدمات مهندسی سازمان ارجاع گردد.
  • نامه شماره 2109 مورخ 29-4-1401 شهردار بنک قرائت شد و مقرر گردید پاسخ لازم از طریق سازمان اعلام گردد.
  • نامه شماره 42645/ش م مورخ 15-4-1401 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی کشور و پیوست آن نامه شماره ص/40/2682 مورخ 12-4-1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در خصوص کمک به مردم زلزله زده آن استان قرائت شد و مقرر گردید در سایت سازمان اطلاع رسانی شود.
  • نامه شماره 14012/3/848 مورخ 5-5-1401 کیوان جوکار کارمند دفتر نمایندگی دیلم در خصوص اتمام قراداد دفتر نمایندگی و تمدید آن قرائت شد و با پیشنهاد مذکور موافقت گردید.
  • نامه شماره س ن ک/01/165 مورخ 12-5-1401 رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بوشهر در خصوص ارجاع کارهای نظارتی قرائت شد و مقرر گردید لیست اعلام تمایل کاردان ها به سامانه سازمان اضافه گردد تا امکان ارجاع کار به کاردانها از طریق سامانه مذکور فراهم شود.
  • نامه شماره 14013/6/830 مورخ 3-5-1401 سرپرست دفتر نمایندگی اهرم در خصوص افزایش قراداد اجاره ساختمان قرائت شد و با پیشنهاد مذکور موافقت گردید.