در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 49 مورخه 1401/05/09 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 14013/1/884 مورخ 1401/05/09 آقای مهندس مرتضی جمادی و پیوست آن گزارش بازدید روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به منظور بررسی فرآیند تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها قرائت شد که مقرر گردید کارگروه نقشه برداری نسبت به بررسی موضوع و ارائه گزارش تا یک ماه آینده اقدام نمایند.
  • نامه شماره 14013/1/859 مورخ 1401/05/05 آقای مهندس رحیم بارگاهی در خصوص اخذ جریمه مالی موعد روند بررسی نقشه ها قرائت شد و مقرر گردید از تاریخ 1401/05/10 جهت عدم اخذ وجه جریمه مالی کنترل نقشه ها (چکر) اقدام و همچنین در جلسه آتی هیئت مدیره نسبت به بررسی راهکارهای جایگزین کنترل کیفیت کار طراحان موضوع نامه اقدام لازم صورت پذیرد.
  • نامه شماره 14013/1/636 مورخ 1401/04/10 آقای مهندس رحیم بارگاهی در خصوص نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی ارائه شده توسط آزمایشگاههای کنترل کیفی بتن و مهندسان ناظر قرائت شد و مقرر گردید آزمایشگاهها یک نسخه از نتایج آزمایشگاهی (شیت) بتن به سازمان جهت بررسی و اقدامات لازم در کمیته بتن ارائه نمایند و همچنین مقرر شد کلیه مالکین نسبت به ارائه قرارداد با آزمایشگاه بتن قبل از عقد قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان اقدام کنند.
  • نامه شماره 44692/ش م مورخ 1401/04/21 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص لیست مدارک لازم برای صدور کارت عضویت نظام مهندسی بهمراه مبلغ ریالی حق عضویت سال 1401 برای افراد حقیقی و حقوقی جهت ارائه به کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (درگاه ملی) قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید واحد آموزش نسبت به ارائه لیست مذکور اقدام نماید.
  • مقرر گردید جلسه فوق العاده هیئت مدیره در روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 راس ساعت 12:00 برگزار گردد.