در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 48 مورخه 1401/05/02 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 22/01/22072 مورخ 1401/04/26 اداره کل راه و شهرسازی استان پیرو نامه شماره 22/00/57327 مورخ 1400/10/27 در خصوص ارتقاء سطح همکاری این سازمان و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان و تاکید بر تسریع اجرای بخشنامه شماره 400/120445 مورخ 1400/06/02 وزارت راه و شهرسازی قرائت شد و به اتفاق آراء مقرر گردید مکاتبه ای با کانون کاردانها جهت ارائه لیست کاردانها به تفکیک اعلام تمایل در شهرستانها جهت ارجاع کارهای نظارت صورت پذیرد.
  • پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 47 هیات مدیره آقای دکتر علی کریمی اطلاعات تکمیلی را ارائه نمود و به اتفاق آراء، استفاده از فیبرنوری مورد تصویب اعضای هیئت مدیره قرار نگرفت و در عین حال مقرر گردید نسبت به ارجاع پیشنهاد مدیر اجرایی سازمان پیرو نامه شماره 14013/1/1770 مورخ 1401/01/31 به کمیسیون مالی و معاملاتی سازمان اقدام گردد و سپس گزارش کمیسیون مربوطه به هیئت مدیره ارائه شود.
  • پیش نویس تهیه شده توسط خانم مهندس امیدوار جهت ارسال به کلیه دفاتر نمایندگی در خصوص اعمال تغییرات در سامانه نماسان مطابق صورتجلسه شماره 46 هیات مدیره قرائت شد که به اتفاق آراء مقرر گردید مطابق با نامه اقدام گردد.
  • نامه تعدادی از مهندسین برق در خصوص ضریب (ساختار) شکست خدمات مهندسی و همچنین تعرفه مهندسان برق قرائت شد.