در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 47 مورخه 1401/04/25 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 100/1/501395 مورخ 1401/04/01 مدیر محترم منطقه بوشهر شرکت مخابرات ایران در خصوص اعلام هزینه های استفاده از بستر فیبر نوری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و شهرستانها مطرح و همچنین نامه شماره 1770/1/14013 مورخ 31/01/1401 مدیر اجرایی سازمان در خصوص اتمام قرارداد اینترنت سازمان و دفاتر نمایندگی و لزوم عقد قرارداد جدید با توجه به خدمات رضایتبخش شرکت تعاونی پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب و پشتیبانی عالی آن شرکت و همچنین مشکلات تغییرات شرکت خدمات دهنده اینترنت برای سیستمهای مالی و بانکی و سامانه های پرداختی سازمان و نیازمندی به راه اندازی تک بر تک اتوماسیون ها از طریق شرکت پشتیبان کننده و قطعی ارائه خدمات به ارباب رجوعان، قرائت شد که به اتفاق آراء مقرر گردید آقای دکتر علی کریمی اطلاعات مربوط به هزینه های اشتراک و غیره را در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.
  • پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 44 هیئت مدیره نامه شماره 14013/1/638 مورخ 1401/04/10 آقای مهندس مرتضی جمادی و براساس نامه شماره 14013/1/286 مورخ 1401/02/18 با موضوع فرآیند پیشنهادی گردش کار ثبت نقشه و پرداخت هزینه طراحی نقشه در سامانه تایید نقشه سازمان استان قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید کارگروه مربوطه نظرات اعضا هیئت مدیره را بررسی و اعلام نتیجه را در جلسات آتی هیئت مدیره ارائه نمایند.
  • مقرر گردید مسئول روابط عمومی سازمان در جلسه هیئت مدیره مورخه 1401/05/09 جهت ارائه گزارش عملکرد واحد مربوطه حضور یابند.
  • مقرر گردید آقای مهندس غلامرضا سیه بازی نسبت به بررسی و ارتقا سایت نظام مهندسی و همچنین امکان ایجاد یک اپلیکیشن با همکاری واحد IT سازمان اقدام و پیشنهادات خود را به هیئت مدیره ارائه نمایند.
  • نامه شماره 14012/1/741 مورخ 1401/04/25 آقای مهندس مرتضی جمادی عضو محترم هیئت مدیره پیرو استعفای آقای مهندس علی کاظم پور از عضویت در کمیسیون بررسی نقشه های معماری و معرفی خانم مهندس الناز حیدری بعنوان جایگزین ایشان قرائت شد و به اتفاق آراء، با عضویت نامبرده موافقت گردید.
  • مقرر گردید یک فراخوان جهت عضویت در کمیسیون کنترل نقشه 4 رشته برای اعضای دارای پروانه اشتغال پایه 1 و 2 طراحی با رعایت موضوع تعارض منافع در سایت سازمان درج گردد.
  • نامه شماره 14013/1/741 مورخ 1401/04/25 مسئول واحد فنی مهندسی سازمان در خصوص درصد سهم سازمان از محل عوارض نظارت قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید مطابق با دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1305 مورخ 1399/10/13 و نامه شماره 001/10352/200/200 مورخ 1400/02/10 دیوان عدالت اداری به وزارت راه و شهرسازی، عوارض سازمان بصورت یکسان و میزان 5 درصد از کلیه گروههای ساختمانی اخذ گردد.