در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 46 مورخه 1401/04/20 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • نامه شماره 14013/1/635 مورخ 1401/04/08 رابط کمیته رفاهی و ورزشی و پیوست آن صورتجلسه شماره 21 کمیته مذکور قرائت شد و به اتفاق آراء، با مصوبات آن موافقت گردید.
 • نامه شماره 14013/1/701 مورخ 1401/04/20 رابط کمیته رفاهی و ورزشی و پیوست آن صورتجلسه شماره 22 کمیته مذکور قرائت شد که به اتفاق آراء، با بندهای 1 و 5 مخالفت شد و سایر بندها مورد موافقت قرار گرفت.
 • نامه شماره 44620/ش م مورخ 1401/04/12 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پیوست آن نامه شماره 7021-60-01 مورخه 1401/03/30 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص ضوابط اجرایی سیستم های دال تخت در پروژه های عمرانی قرائت شد که مقرر گردید برای اطلاع مهندسین در سایت سازمان درج گردد و همچنین به اعضای کمیسیون کنترل نقشه در 4 رشته اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
 • رونوشت نامه شماره 44617/ش م مورخ 1401/04/12 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با موضوع مشمولیت یا عدم مشمولیت تعارض منافع اعضای کمیسیون تخصصی استان قرائت شد.
 • نامه با شماره ثبتی 14011/1/3445 مورخ 1401/04/12 دفتر فنی مهندسی شماره 46 قرائت و به اتفاق آراء، با موضوع آن موافقت گردید.
 • رونوشت نامه شماره 26/4/14640 مورخ 1401/03/23 معاون محترم امور عمرانی استاندار بوشهر آقای رستمیان به شهرداران سراسر استان قرائت شد و مقرر گردید که تذکرات لازم به مهندسین ناظر جهت دقت در ارسال به موقع گزارشات و اعلام تخلفات به مرجع صدور پروانه از طریق مقتضی صورت پذیرد.
 • رونوشت نامه شماره 26/1/4/4638 مورخ 1401/03/23 معاون محترم امور عمرانی استاندار بوشهر به مدیر کل محترم راه و شهرسازی قرائت شد.
 • نامه شماره 44616/ش م مورخ 1401/04/12 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پیوست آن نامه شماره 9000/1401/25597/140 مورخ 1401/04/08 معاون محترم قضایی دادستانی کل کشور در خصوص حوادث ناشی از گاز قرائت شد که مقرر گردید به مهندسین مکانیک دارای صلاحیت گاز اطلاع رسانی لازم از طریق سایت سازمان صورت گیرد.
 • نامه شماره 912 مورخ 1401/04/11 شهرداری آباد و همچنین نامه شماره 14013/8/653 مورخ 1401/04/12 مسئول دفتر نمایندگی برازجان و پیوست آن نامه شماره 5/1997 مورخ 1401/04/07 شهرداری آب پخش در خصوص استقرار دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرهای مذکور قرائت شد که مقرر گردید هماهنگیها و مکاتبات لازم با این شهرداریها جهت ارائه خدمات مهندسی در آن شهرها صورت پذیرد.
 • مقرر گردید واحد خدمات مهندسی با همکاری واحد انفورماتیک (IT) سازمان ساز و کار لازم جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مالکین (کارفرمایان) را تهیه و به هیئت مدیره ارائه نمایند. در این زمینه از تجربه سایر استانها همچون استان البرز استفاده شود.
 • نامه شماره 44344/ش م مورخ 1401/03/11 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با موضوع غیر قانونی بودن انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با شرکت معاینه فنی ساختمان میثاق خاورمیانه قرائت شد که مقرر گردید مطابق با بند 4 صورتجلسه شماره 21 هیئت مدیره اقدام گردد.
 • نامه شماره 44414/ش م مورخ 1401/02/21 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پیرو نامه شماره 43383/ش م مورخ 1400/12/03 با موضوع مجوزهای کسب و کار معطوف به صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی اعضای حقیقی و حقوقی قرائت شد و مقرر گردید مطابق نامه های پیوست اقدامات لازم انجام و مطابق با بند 4 صورتجلسه شماره 26 هیئت مدیره اطلاع رسانی گردد.
 • نامه شماره 14013/1/582 مورخ 1401/04/04 مسئول امور شهرستانها در خصوص تامین سیستم سرمایشی دفتر نمایندگی دیر قرائت شد و با خرید کولر اسپیلت برای آن نمایندگی موافقت گردید.
 • نامه شماره 14013/1/706 مورخ 1401/04/20 مسئول خدمات مهندسی سازمان و نامه شماره 14013/1/633 مورخ 1401/04/08 مسئول امور شهرستانها قرائت شد و به اتفاق آراء مقرر گردید جهت عودت و اصلاح قراردادهای اخذ شده در اردیبهشت ماه سال جاری مطابق تعرفه جدید (30 درصد) اقدام گردد.