در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 45 مورخه 1401/04/12 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • مقرر گردید رئیس سازمان ضمن مذاکره با مدیریت شعب بانک ها و ارائه گزارش در جلسه آتی نسبت به تعیین تکلیف حسابهای بانکی تصمیم گیری شود.
  • نامه شماره 14013/1/656 مورخ 1401/04/12 مسئول واحد فنی و مهندسی در راستای اقدام وفق مفاد نامه شماره 120474/430 مورخ 1397/10/15 در خصوص رعایت محاسبه و کسر تا تعداد 5 پروژه با متراژ کمتر از 400 مترمربع بعنوان یک کار اخذ شده قرائت شد که با ارجاع 5 کار دوم موافقت گردید و مقرر شد موضوع جهت تصویب به اداره کل راه و شهرسازی اعلام گردد.
  • نامه شماره 44219/ش م مورخ 1401/02/28 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پیوست آن نامه شماره 19608/430 مورخ 1401/02/11 مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص حق الزحمه خدمات مهندسی قرائت شد و مقرر گردید مطابق با بند 5 صورتجلسه شماره 35 هیئت مدیره مورخ 1401/02/19 اقدام گردد.
  • نامه شماره 14013/1/592 مورخ 1401/04/04 مسئول واحد گاز – مکانیک سازمان در خصوص خطرات نصب دودکش برروی جداره نماهای اصلی و جانبی ساختمانها و عدم امکان انجام نظارت دقیق توسط ناظرین گاز، قرائت شد و مقرر گردید اجرای دودکش بصورت روکار و نمایان در نماهای اصلی و جانبی مشرف به گذر ممنوع و در صورت اضطرار از طریق پیش بینی سازه الحاقی مناسب مورد تایید ناظر انجام شود. ضمناً رعایت این موضوع برای ساختمانهایی که اقدام به تعمیرات می نمایند نیز الزامی است.
  • نامه شماره 22/01/12546 مورخ 1401/03/11 اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص راه اندازی سامانه یکپارچه صدور پروانه های اشتغال حقیقی و حقوقی در کشور (سپامک) و تکمیل فرآیند ورود اطلاعات اشخاص در استان قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید آقای مهندس عبدالرضا فقیه بعنوان نماینده سازمان جهت دسترسی به سامانه مذکور معرفی گردد.
  • به اتفاق آراء، مقرر گردید جهت عقد قرارداد خدمات مهندسی (قراردادهای نظارت) سامانه اثر انگشت جهت احراز هویت مهندسین در سازمان راه اندازی شود و به همین منظور مقرر شد که واحد انفورماتیک (IT) سازمان مقدمات لازم را بررسی و به هیئت مدیره گزارش نمایند.
  • نامه شماره 2290 مورخ 1401/04/06 شهرداری خارک و نامه شماره 2621/1/5237 مورخ 1401/04/07 فرمانداری بوشهر و پیوست آن نامه شماره 2001 مورخ 1401/03/28 شهرداری جزیره خارک  با موضوع درخواست استقرار نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جزیره خارک قرائت شد و مقرر گردید هماهنگی لازم جهت حضور نماینده شهرداری خارک در سازمان جهت مذاکرات به منظور فعال سازی خدمات نظام مهندسی صورت پذیرد.