سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر جهت تکمیل نیروی انسانی در دفاتر نمایندگی شهرستان های دیر و خورموج از طریق فراخوان عمومی برای مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار با رعایت موضوع تعارض منافع (مطابق بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به شماره 02/100302708 مورخ 1396/12/27) استخدام می نماید.

 

لذا افراد واجد شرایط رزومه و مدارک خود را تا تاریخ 1401/08/11 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

 

شماره تماس سازمان 3110-077

شماره داخلی دبیرخانه 114-113