از اعضای محترم سازمان در رشته معماری، مکانیک و برق با پایه 2 و 1 نظارت دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت عضویت در کمیته کنترل نظارت مضاعف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با رعایت موضوع تعارض منافع از تاریخ 1401/06/27 الی 1401/07/10  نسبت به ثبت درخواست تمایل در دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.