در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 44 مورخه 1401/04/11 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 10413/1/639 مورخ 1401/04/10 آقای مهندس جمادی در خصوص نحوه اعلام عملکرد به اداره مالیات مرتبط با نظارت آن دسته از ناظران سازه که بصورت همزمان نظارت 3 رشته دیگر را عهده دار می باشند قرائت شد و مقرر گردید پاسخ مناسبی تهیه و به اداره مالیات ارائه گردد.
  • نامه شماره 14013/1/639 مورخ 1401/04/10 آقای مهندس جمادی پیرو نامه شماره 14013/1/286 مورخ 1401/02/18 در خصوص اجرای بند 10 صورتجلسه شماره 10 هیئت مدیره با موضوع فرآیند پیشنهادی گردش کار ثبت نقشه و پرداخت هزینه طراحی قرائت شد و مقرر گردید توسط اعضای هیئت مدیره بررسی و در جلسه دو هفته آینده این موضوع مطرح گردد.
  • به اتفاق آراء، مقرر گردید چک لیست بررسی مقدماتی شناسایی ژئوتکنیک زمین (پیوستی)، بصورت موقت در کل استان اجرایی شود و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
  • نامه شماره 14013/1/637 مورخ 1401/04/10 آقای مهندس بارگاهی پیرو مکاتبات آقای مهندس سلمان پور و گزارش حضوری ایشان، قرائت شد که به اتفاق آراء، آقایان مهندس سیه بازی، دکتر کریمی، مهندس حسین رفاهی، مهندس فرح شیرازی و مهندس بارگاهی به عنوان اعضای بررسی سامانه ارجاع نظارت تعیین گردیدند تا ضمن بررسی سامانه مذکور، نتیجه را به هیئت مدیره اعلام نمایند.
  • نامه شماره 14013/1/484 مورخ 1401/03/22 رابط کمیته رفاهی و ورزشی سازمان و پیوست آن صورتجلسه شماره 20 کمیته مذکور قرائت شد که به اتفاق آراء، با بند 2 صورتجلسه مذکور موافقت گردید.