در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 43 مورخه 1401/04/05 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • جناب آقای علم بلادی رئیس سازمان در مورد همایش زلزله و جلسه روسای سازمان در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر بجنورد گزارش کاملی را ارائه نمودند.
  • نامه های مورخه 1401/04/05 و 1401/03/11 آقای مهندس قاسم سلمان پور عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان پیرو نامه مورخه 1401/03/02 در خصوص مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسه هیئت مدیره شماره 38 و گزارش ارائه شده توسط ایشان و همچنین نامه ارسالی مورخه 1401/03/02 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد موضوع با حضور کارمندان بخش ارجاع نظارت و آقای مهندس قاسم سلمان پور در جلسه هیات مدیره مورخ 1401/04/21 بررسی گردد.
  • نامه شماره 14013/1/603 مورخ 1401/04/05 آقای مهندس ظروفچیان در خصوص انجام آزمایش کنترل کیفی بتن برای شهرهای عالیشهر و چغادک قرائت شد و به اتفاق آراء، مقرر گردید الزام ارائه قرارداد آزمایش بتن برای ساختمانهای با 4 سقف و بیشتر و یا در صورت استفاده از مقاومت بیش از 24 مگاپاسکال (برای کلیه ساختمانها) در سطح استان، قبل از بررسی و تایید نهایی در کمیسیون سازه، ضروری شود.
  • با توجه به تعداد محدود آزمایشگاههای کنترل کیفی بتن در سطح استان مقرر گردید موضوع نیاز به تاسیس آزمایشگاه از طریق پیامک به مهندسین اطلاع رسانی گردد.
  • به اتفاق آراء، مقرر گردید جلسه فوق العاده هیئت مدیره در روز شنبه مورخ 1401/04/11 برگزار گردد.
  • نامه شماره 14013/1/612 مورخ 1401/04/05 مسئول واحد گاز – مکانیک سازمان در خصوص ردیف 3-4 از لیست مصالح مورد تایید دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت، ضمناً مسئولیت کنترل کیفیت نوار و پرایمر بر عهده ناظر مکانیک می باشد.