قابل توجه کلیه مهندسین ناظر مکانیک:

باتوجه به مصوبه هئیت مدیره محترم سازمان، بدینوسیله اعلام می گردد  از مورخ 1401/07/01 شیوه نامه نظارت و بازرسی آبفا بر اساس تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو در شهرستان گناوه، اجرایی می گردد، ضمنا پروژهایی که از تاریخ مذکور قرارداد نظارت فی مابین مالک و ناظر منعقد می نمایند، مشمول به الزام ارائه فرم 5 و 6 به دفتر نمایندگی در زمان پایانکار می باشند.