در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 37 مورخه 1401/02/26 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • پیرو بند 7 صورتجلسه هیات مدیره شماره 35 در خصوص نامه تعدادی از معماران سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و با توجه به عدم حصول نتیجه مقرر گردید در جلسات آتی مطرح گردد.
  • با توجه به اتمام مهلت ثبت نام عضویت در گروههای تخصصی مقرر گردید زمان ثبت نام تا تاریخ 1401/03/16 تمدید گردد.
  • مقرر گردید فراخوان جهت ثبت نام از متقاضیان فعالیت در کمیته نظارت عالیه رشته های چهارگانه با رعایت موضوع تعارض منافع در سایت سازمان صورت پذیرد.
  • نامه شماره 913/79/ش مورخ 1401/02/21 شهرداری چغادک در خصوص اعمال تخفیف در تعرفه خدمات مهندسی قرائت گردید مقرر شد پاسخ لازم مطابق با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 430/19608 مورخ 1401/02/11 مبنی بر ممنوعیت در افزایش یا کاهش تعرفه ارسال گردد.
  • نامه شماره 14003/1/2178 مورخ 1400/12/09 دفتر نمایندگی دلوار در خصوص اعمال 25 درصد تخفیف نسبت به تعرفه شهر بوشهر قرائت گردید و مقرر شد پاسخ لازم مطابق با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 430/19608 مورخ 1401/02/11 مبنی بر ممنوعیت در افزایش یا کاهش تعرفه ارسال گردد.
  • نامه شماره 14013/1/328 مورخ 1401/02/25 مسئول واحد گاز – مکانیک در خصوص ثبت تعرفه بازرسان آبفا جهت اعمال در سیستم قرارداد قرائت شد که به اتفاق آراء مقرر گردید اجرا و اطلاع رسانی گردد.
  • نامه آقای رازه مشاور امور بیمه ای سازمان با موضوع دادنامه بدوی و تجدیدنظر شعب 48 و 16 دیوان عدالت اداری قرائت گردید و مقرر شد که پیگیری و اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد و در ضمن از آقایان رازه و مهندس درمسرا و صحبت زاده تقدیر و قدردانی گردد.
  • نامه آقای محمدحسن جعفری مالک ساختمان دفتر نمایندگی چغادک در خصوص تمدید قرارداد جدید ملک مذکور قرائت شد که به اتفاق آراء با مبلغ پیشنهادی موافقت گردید.
  • نامه شماره 14013/1/266 مورخ 1401/02/20 آقای مهندس سرخوش در خصوص انصراف از ساخت برخی مالکین و برگشت هزینه های آنها و عودت وجه عوارض خدمات مجری برق قرائت شد که مقرر گردید که پس از انصراف مالکین از ساخت، وجه مذکور عودت داده شود.