قابل توجه مهندسان محترم ناظر:

نظر به اهمیت موضوع رعایت ایمنی در کارگاه های ساختمانی و با عنایت به الزام اجرای مفاد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایمنی و محافظت کار در حین اجرا و جلوگیری از وقوع حوادث دستگاههای تاورکرین (جرثقیل های ساختمانی) و الزام استاندارد سازی دستگاه و استفاده کنندگان آن ، ضروریست گواهی ارزیابی کیفیت فنی از کلیه بخش های دستگاه و گواهی صلاحیت سلامت حرفه ای اپراتور دستگاه توسط ناظران مرتبط مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد و در صورت نقص یا نداشتن مدارک و گواهی های مربوط از سازمان ملی استاندارد ایران ضمن هماهنگی با مراجع ذی صلاح قضایی جهت دستور توقف فعالیت با دستگاه و الزام به رعایت تمهیدات ایمنی اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه از مراجع ذی صلاح مربوطه صورت پذیرد.