قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان در خصوص درگاه ملی مجوز های کسب و کار مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در لینک ذیل جهت آگاهی مهندسین محترم عضو سازمان قابل مشاهده دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی