در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 35 مورخه 1401/02/19 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • ریاست سازمان در مورد جلسه برگزار شده روسای سازمانها در محل شورای مرکزی در مورخه 1401/12/18 و همچنین برگزاری انتخابات شورای مرکزی در روز پنج شنبه مورخ 1401/02/22 گزارش کاملی ارائه نمودند.
  • نامه شماره 44068/ش م مورخ 1401/02/19 رئیس هیئت اجرای نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی مبنی بر برگزاری انتخابات بصورت غیر حضوری (مجازی) قرائت شد.
  • نامه شماره 43997/ش م مورخ 1401/02/10 رئیس هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی با موضوع اینکه رابط استان نباید از بین داوطلبان شرکت در انتخابات باشد قرائت شد.
  • نامه شماره 43957/ش م مورخ 1401/02/06 رئیس هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی در خصوص تردد و حضور اعضای هیئت اجرایی برگزاری انتخابات شوای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرائت شد و مقرر گردید همکاری لازم معمول گردد.
  • نامه شماره 22/1/6934 مورخ 1401/02/17 اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص میزان افزایش قیمت خدمات مهندسی در کلیه رشته ها در سال 1401 قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید نامه ابلاغی به شماره 43649/ش م مورخ 1400/12/28 شورای مرکزی ملغی و تعرفه ابلاغی جدید وزارت راه و شهرسازی به شماره نامه 430/19608 مورخ 1401/02/11 جایگزین تعرفه قبلی گردد. همچنین مبالغ اضافه اخذ شده از مالکین در بازه زمانی ابلاغ این دو تعرفه به حساب بستانکاری مالک منظور و شرایط لازم جهت عودت وجه مذکور فراهم گردد.
  • نامه شماره 14013/1/270 مورخ 1401/02/17 مسئول واحد خدمات رفاهی و ورزشی و پیوست آن صورتجلسه شماره 16 مورخ 1401/01/30 کمیته مذکور قرائت شد و با موضوع آن موافقت گردید.
  • نامه مورخه 1401/01/27 تعدادی از معماران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص ضریب ساختار شکست تعرفه خدمات مهندسی قرائت شد که پس بحث و تبادل نظر در اینمورد مقرر شد جهت بررسی بیشتر به جلسات آتی هیئت مدیره موکول گردد.
  • نامه شماره 43995/ش م مورخ 1401/02/10 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص تغییر مکان جلسه هیئت عمومی قرائت شد.
  • نامه شماره 43996/ ش م مورخ 1401/02/10 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص زمان اجلاس 24 هیات عمومی و برگزاری نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی قرائت شد.
  • نامه شماره 14013/1/272 مورخ 1401/02/17 پیرو نامه شماره 14003/1/2269 مورخ 1400/12/12 خانم مهندس امیدوار قرائت شد که به اتفاق آراء، افراد ذیل بعنوان اعضای کمیسیون کنترل نقشه در چهار رشته انتخاب گردیدند:

رشته برق: اسماعیل ادیبان – سیدمحمدحسن ماشینی

رشته سازه: ارسلان بختیاری فرد – عبدالعظیم احمدزاده – مهدی حسینی

رشته معماری: علی کاظم پور – محمد راستیان

رشته مکانیک: مهدی موجی