قابل توجه کلیه مهندسین ناظر گاز:

باتوجه به مصوبه هئیت مدیره محترم سازمان ، بدینوسیله اعلام می گردد  نصب و اجرای دودکش بروری جداره نماهای اصلی و جانبی ساختمان ها بصورت روکار و نمایان مشرف به گذر ممنوع و تخلف می باشد چنانچه در صورت اضطرار از طریق پیش بینی سازه الحاقی مناسب مورد تایید ناظر انجام شود ، ضمناً رعایت این موضوع برای ساختمانهایی که اقدام به تعمییرات می نمایند نیز الزامی است.