بدينوسيله از مهندسین که با در نظر گرفتن موارد مطروح در دستورالعمل شماره 32708/100/02 با موضوع تعارض منافع( فایل دستورالعمل پيوست این فراخوان) حاضر به همکاری با این سازمان می باشند دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به همکاری با کمیسیون صادرات خدمات فنی مهندسی و روابط بین الملل درخواست کتبی خود را تا تاریخ 01/05/1401 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

 

دانلود فایل دستورالعمل