قابل توجه کلیه مهندسان سازه:

تکمیل و ارسال فرم مذکور برای ساختمان‌های با اهمیت کم و متوسط 1 تا 3 سقف با حداکثر عمق گود ۲ متر و حداکثر ارتفاع ۱۲ متر، سطح اشغال کمتر از300 متر مربع، به غیر از ساختمان‌های واقع در سایت نیایش شهر بوشهر همزمان با بارگذاری نقشه‌های سازه در سامانه کنترل نقشه الزامی می‌باشد.
بدیهی است انجام مطالعات در سایر ساختمان ها صرفاً منوط به انجام آزمایشات ژئوتکنیک از طریق شرکت‌های ذیصلاح می باشد.
جهت مشاهده و دریافت فرم مقدماتی شناسایی ژئوتکنیکی زمین به لینک زیر مراجعه نمایید.

مشاهده فرم – فایل PDF

مشاهده فرم – فایل Word