قابل توجه مهندسان ناظر چهار رشته ساختمان (عمران، معماری، برق، مکانیک):

نظر به ارسال پرونده نظارت مهندسان ناظر ساختمانهای در حال احداث استان به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از سوی شهرداری جهت بررسی و تصمیم گیری ضروریست مهندسان ناظر در ارسال گزارشهای نظارت خود به شهرداری از لحاظ ارسال به موقع و اعلام موارد تخلف دقت نظر لازم را به عمل آورند.