اعضای محترم کددار سازمان:

به اطلاع می رساند با استفاده از فایل راهنمای پیوست می توانید نسبت به مشاهده عملکرد طراحی و نظارت خود از روی سایت سازمان اقدام نمایید.

 

لینک فایل راهنما