در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 28 مورخه 1401/01/14 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 43649/ش م مورخ 1400/12/28 شورای مرکزی (سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) در خصوص جدول هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنا برای سال 1401 قرائت گردید که به اتفاق آراء، مقرر شد نامه مذکور از تاریخ 1401/02/01 اجرایی شود.
  • نامه شماره 14013/1/39 مورخ 1401/01/14 مسئول واحد فنی و مهندسی سازمان بپیوست جدول تعرفه تفکیکی طراحی و نظارت جهت چهار رشته و جدول تعرفه شناسنامه فنی و ملکی قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید که مطابق با بند یک صورتجلسه و نامه شماره 43649/ش م شورای مرکزی از تاریخ 1401/02/01 اجرایی شود.
  • پیرو بند 10 صورتجلسه شماره 24 مورخ 1400/12/07 هیات مدیره، رونوشت نامه شماره 42745/س ن مورخ 1400/10/25 ریاست سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص صلاحیت طراحی گاز و پروانه بازرسین گاز و هزینه طراحی و نظارت آن، پس از آنالیز مربوطه توسط دفتر گاز به شماره نامه 14003/1/2274 مورخ 1400/12/22 در خصوص تعرفه قرائت شد و به اتفاق آراء مقرر گردید که از تاریخ 1401/01/17 اجرایی شود.
  • رونوشت نامه شماره 43690/ش م مورخ 1401/01/09 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با موضوع تعیین حق الزحمه خدمات بازرسی گاز، برق، آب و موارد مشابه در سال 1401 با توجه به تناسب افزایش هزینه ساخت و ساز اعلامی طی نامه شماره 43649/ ش م مورخ 1400/12/28 برای هر مترمربع نسبت به سال 1400 قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید در تنظیم تعرفه موارد مذکور به نامه فوق استناد شود.
  • نامه های شماره 14013/1/38 مورخ 1401/01/14 و 14013/1/60 مورخ 1401/01/14 مسئول واحد گاز – مکانیک سازمان آقای بستان کللی بترتیب در خصوص تعرفه بازرسی انشعاب آب و فاضلاب و حق الزحمه ارائه خدمات به مجریان لوله کشی گاز (عوارض مجریان گاز) و حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز در سال 1401 قرائت شد که با استناد به نامه های طرح شده در بندهای 3 و 4 صورتجلسه، به اتفاق آراء، مقرر گردید که به تناسب افزایش هزینه ساخت و ساز اعلامی طی نامه شماره 43649/ ش م مورخ 1400/12/28 نسبت به سال 1400 تعرفه های مذکور افزایش یابد و از تاریخ 1401/02/01 اجرایی شود.
  • نامه شماره 43671/س ن مورخ 1401/01/06 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با موضوع اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار قرائت گردید که به اتفاق آراء، با نامه ارسال شده به شماره 14012/1/42 از طرف سازمان به اداره کل راه و شهرسازی استان جهت اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری لازم با آن اداره کل جهت اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار موافقت گردید.