در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 26 مورخه 1400/12/18 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 14003/1/2256 مورخ 1400/12/18 مسئول واحد خدمات مهندسی در خصوص کارگروه بازنگری سامانه ارجاع نظارت قرائت شد و مقرر گردید که اعلام تمایل مطابق با پیوست نامه فوق از تاریخ 1400/12/18 لغایت 1401/01/05 صورت پذیرد.
  • نامه شماره 22/00/67822 مورخ 1400/12/16 در خصوص برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورخه 1400/12/23 قرائت شد و مقرر گردید که آقای مهندس بهروز فرح شیرازی جهت انتخابات مذکور کاندید شوند.
  • نامه مورخه 1400/12/17 مشاور حقوقی سازمان آقای ماندگار و همچنین نامه شماره 14003/1/2238 مورخ 1400/12/17 ریاست سازمان در خصوص رای شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد عدم بازگشت به کار آقای حسین چهابی بوشهری کارمند واحد خدمات مهندسی قرائت شد و تصمیم گیری در اینمورد به جلسه آینده موکول گردید.
  • نامه شماره 43383/ش م مورخ 1400/12/03 شورای مرکزی پیرو نامه شماره 148782/100/02 مورخ 1400/11/03 وزیر محترم راه و شهرسازی و پیوست آن تصویر شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال یکار موقت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قرائت شد که مقرر گردید مطابق با بند 4 صورتجلسه شماره 23 مورخ 1400/11/30 هیئت مدیره اقدام گردد. (بند 4 صورتجلسه شماره 23: نامه شماره 22/00/61913 مورخ 1400/11/18 اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال بکار موقت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قرائت شد و مقرر گردید جهت اطلاع مهندسین در سایت اطلاع رسانی شود).