بدينوسيله به استناد ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 77، 78 و 79 آیین نامه اجرایی آن، از كليه مهندسين دارای پروانه اشتغال بكار پايه يك  با حداقل دو سال سابقه و دارای ساير شرایط مندرج در نظام نامه گروه هاي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها (فایل نظام نامه پيوست این فراخوان)، در رشته های عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، شهرسازی وترافیک دعوت به عمل می آید  جهت ثبت نام در نهمين دوره انتخابات هیئت رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر اقدام نمایند.

داوطلبان می توانند در صورت تمایل ، با همراه داشتن مدارک ذیل، از تاریخ 1401/02/04 لغایت 1401/02/25 از ساعات 08:00 الی 13:00 روزهای شنبه تا چهارشنبه، به دبيرخانه هيئت اجرايي برگزاري انتخابات(سرکار خانم مظلومی وند) مراجعه نمايند. بديهي است به درخواست هاي ناقص يا درخواست هايي كه پس از اتمام مدت ثبت نام ارائه گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توضیح: مطابق با بند 9 از ماده 5  نظام نامه فوق الذكر، درصورتي كه در استانی، تعداد متقاضيان ثبت نام و يا داوطلبين واجد شرايط، پس از اعلام نظر كارگروه سنجش، براي عضويت در هيئت رئيسه گروه تخصصي كمتر از هفت نفر باشد، هيئت مديره مي تواند حسب ماده 14 قانون و همچنين بند 4 ابلاغيه شماره 400/6637 مورخ 1395/02/20 معاونت محترم امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي،‌ كميسيون تخصصي تأسيس نمايد. انتخاب و شرايط احراز اعضاي كميسيون هاي فوق الذكر، بر عهده هيئت مديره سازمان استان بوشهر مي باشد.

لازم بذكر است که رعایت دستورالعمل اجرایی بند 5 از ماده 2 مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394) و دستورالعمل اجرایی مصوب وزارت راه و شهرسازی به شماره 02/100/302708 مورخ 96/12/27 با موضوع اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد الزامی است.

 

مدارک مورد نیاز داوطلبان

فرم شماره 1- (درخواست شرکت در انتخابات هیئت رئیسه گروه های تخصصی)

فرم شماره 2- (سوابق و فعالیت ها طی 10 سال گذشته)

نظامنامه گروه های تخصصی