به اطلاع کلیه اعضاء کددار دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی دارای صلاحیت اجراء می رساند:

در راستای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه سازندگان (مجریان) ذیصلاح، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در زمینه اجرا دعوت بعمل می آید .در صورت تمایل به اخذ پروانه اجرا از تاریخ 1400/12/19 لغایت 1401/01/15 به سایت سازمان (لینک ثبت نام ذیل) مراجعه و آمادگی خود را اعلام نمایند.

توجه: فراخوان – پیش ثبت نام سازندگان (مجریان) ذیصلاح فقط جهت مشخص شدن تعداد مهندسین داوطلب و اطلاع به اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد. مراحل بعد از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی می گردد.

 

** ضمناً احراز صلاحیت سازندگان جهت اخذ پروانه اجرا براساس شرایط مندرج در شیوه نامه پیوست تعیین میگردد.

 

شیوه نامه شماره 1

شیوه نامه شماره 2

 

لینک پیش ثبت نام