به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، پس از گذشت 3 سال از آخرین مجمع عمومی (به علت گسترش ویروس کرونا) و با توجه عدم رسمیت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول در تاریخ 1400/12/01، مجمع عمومی نوبت دوم رأس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 در فضای باز مجموعه فرهنگی تاریخی شیخ حسین چاهکوتاهی برگزار گردید. آغاز جلسه با قرائت آیاتی از کلام اله مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی و اعلام رسمیت جلسه توسط آقای مهندس علم بلادی ریاست سازمان همراه بود.  به دنبال آن، ابتدا هیئت رئیسه موقت تعیین شده و سپس هیئت رئیسه اصلی شامل مهندسین مسعود راویان (رئیس)، اشکان دشمن زیاری (منشی)، سیدمصطفی هاشمی و فروغ طباطبائی (ناظران) توسط اعضا حاضر در مجمع انتخاب گردیدند. پس از استقرار هیئت رئیسه اصلی، ریاست سازمان عملکرد هیئت مدیره را ارائه نمود. سپس ، مطابق ترتیب دستور کار اعلام شده ، ابتدا تراز مالی سال 99 و به دنبال آن، بودجه های پیشنهادی سال های 1400 و 1401 توسط مهندس علی کریمی خزانه دار سازمان ارائه گردید. در انتهای دستور کار، بر اساس شیوه نامه مربوطه، به طور جداگانه ، رأی گیری به عمل آمد که هر سه مورد ارائه شده، با اکثریت آراء حاضرین جمع در مجمع عمومی، به تصویب رسید. آخرین دستور کار، انتخابات بازرسان سازمان بود که پس از ارائه رزومه کاری توسط کاندیداها، رأی گیری و شمارش رأی ها، آقایان مهندس شمس اله جعفری، نادر گرامی و علیرضا حاجی پور بالاگفشه به عنوان بازرسان اصلی و خانم مهندس زیبا خواجه ئیان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر