قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بر اساس ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مطابق ماده 81 آیین نامه اجرایی آن، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر دارای 3 بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد. به منظور انتخابات بازرسان، هیئت مدیره، دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای سازمان نظام مهندسی استان و به مجمع عمومی پیشنهاد می نماید. حائزین اکثریت آراء، به ترتیب، سه نفر اول به عنوان بازرسان اصلی و نفر چهارم، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. لذا افراد ذیل، توسط هیئت مدیره، به ترتیب حروف الفبا، به عنوان کاندیداهای بازرسان سازمان به مجمع عمومی پیشنهاد گردیده اند.

 

1- آقای مهندس شمس اله جعفری
2- آقای مهندس علیرضا حاجی پور بالاگفشه
3- آقای مهندس ضرغام حیدری
4- خانم مهندس زیبا خواجه ئیان
5- آقای مهندس جعفر زاهدی
6- آقای مهندس نادر گرامی
7- آقای مهندس فرهاد مزارعی
8- آقای مهندس توانگر نجفی