در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 21 مورخه 1400/11/24 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • آقای دکتر ضرغام حیدری به عنوان کاندیدای بازرسی و جایگزین آقای دکتر دهنوی انتخاب شدند و به اتفاق آراء، مقرر گردید که جهت معرفی به اداره کل راه و شهرسازی اقدام گردد.
  • نامه شماره 14003/1/2025 مورخ 1400/11/19 کمیته رفاهی و ورزشی و پیوست آن صورتجلسه شماره 14 کمیته مذکور قرائت شد که با بند 3 صورتجلسه موافقت گردید و در خصوص بند 4 آن مقرر شد که مطابق با بند 3 صورتجلسه شماره 15 مورخ 1400/10/26 هیئت مدیره نسبت به ثبت نام متقاضیان دریافت وام اقدام گردد.
  • نامه شماره 43025/س ن مورخ 1400/11/12 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت بازرسی فنی آرمان قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید که آقای مهندس فرح شیرازی در مجمع مذکور به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی استان بوشهر حضور یابند.

نامه شماره 22/00/63230 مورخ 1400/11/24 سرپرست محترم اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص فعالیت های شرکت میثاق توسعه صنعت خاورمیانه در زمینه بازرسی و صدور گواهی معاینه فنی ساختمان قرائت شد که مقرر گردید که موضوع از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی و اقدامات لازم در جهت عدم همکاری با شرکت نامبرده صورت پذیرد.