در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 20 مورخه 1400/11/23 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • مقرر گردید با توجه به مصوبه شماره 26/19/49957 مورخه 1400/11/17 ستاد مدیریت بیماری کرونا استان بوشهر مبنی بر ضرورت برگزاری اجتماعات در فضای باز ، نسبت به تغییر مکان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سازمان در مجموعه فرهنگی تاریخی شیخ حسین چاهکوتاهی واقع در بوشهر خیابان امامزاده عبدالمهیمن اقدام گردد و موضوع تغییر مکان از طریق آگهی به اطلاع اعضا رسانده شود. همچنین جهت اطلاع و هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، مکاتبات لازم صورت گیرد.
  • نامه شماره 40319/س ن مورخ 1400/11/12 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص تصویب بودجه سال 1399 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر قرائت شد و مقرر گردید که نامه مذکور بهمراه بودجه سال 1399 جهت اطلاع مهندسین در سایت سازمان منتشر گردد.
  • پیرو بند 3 صورتجلسه شماره 13 مورخه 1400/10/19 هیئت مدیره، بودجه سال 1400 توسط آقای دکتر کریمی خزانه دار سازمان ارائه گردید و به اتفاق آراء، با آن موافقت شد و مقرر گردید جهت تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه شود.
  • پیرو جلسات قبل در خصوص بررسی بودجه سال 1401، گزارش بودجه مذکور توسط خزانه دار سازمان جناب آقای دکتر کریمی ارائه شد و به اتفاق آراء، با آن موافقت گردید و مقرر شد که جهت تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه گردد.