در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 19 مورخه 1400/11/19 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

پیرو جلسات قبل، بررسی بودجه سال 1401 ادامه یافته و آقای دکتر کریمی خزانه دار سازمان آیتمهای مربوطه را تشریح نمودند و به سوالات اعضا در این زمینه پاسخ دادند و مقرر گردید که جلسه آتی هیئت مدیره در روز شنبه مورخ 1400/11/23 جهت بررسی بودجه و تصمیم نهایی برگزار گردد.