در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 18 مورخه 1400/11/17 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • با توجه به وضعیت رنگبندی کرونایی جدید استان بوشهر و نزدیکی مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و لزوم انجام تدارکات برگزاری جلسه و هزینه‌های مربوطه مقرر گردید امکان برگزاری جلسه مجمع در فضای روباز بررسی و در این خصوص تصمیم‌گیری گردد.
 • در مورد پیشنویس طرح قانون نظام مهندسی و امور کنترل ساختمان مطالبی در خصوص ایرادات و نواقص موجود در آن توسط آقای مهندس فرح شیرازی مطرح شد و با توجه به اهمیت موضوع مقرر گردید کارگروهی در این خصوص با حضور آقایان سیدسعید علم بلادی، بهروز فرح شیرازی، مسعود راویان و نورالدین امیری تشکیل گردد و نتایج آن جهت ارسال به شورای مرکزی به هیئت مدیره گزارش و در آن خصوص تصمیم‌گیری گردد.
 • در خصوص هیئت اجرایی انتخابات گروه‌های تخصصی، نفرات زیر توسط اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و به اتفاق آراء با آنها موافقت گردید.
 • آقای مهندس فرامرز کاووسی رشته معماری
 • آقای مهندس علیرضا غنی زاده رشته عمران
 • آقای مهندس مسعود راویان رشته عمران
 • آقای مهندس سیدجمال موسوی رشته برق
 • آقای مهندس عبدالحسین تنگستانی رشته مکانیک
 • موضوع توسعه ثبت قراردادهای آزمایشگاه بتن در سایر مناطق استان مطرح و با توجه به ظرفیت های آزمایشگاه های موجود و ایجاد ظرفیت زیر ساخت لازم جهت ثبت قرارداد های بتنی مقرر گردید در جلسه آینده موضوع تصمیم‌گیری گردد.
 • در خصوص موضوع مجری ذیصلاح آقای مهندس مرتضی جمادی گزارشی از جلسه مشترک که به اتفاق آقای مهندس خسرو علیپور و آقای مهندس بهروز فرح شیرازی در محل دفتر آقای مهندس جوکار از اداره کل راه و شهرسازی برگزار شده بود، ارائه کردند و بر اساس نتایج جلسه مذکور، به هیئت مدیره پیشنهاد گردید که جلسه مشترکی جهت هماهنگی بین شهرداری بوشهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تشکیل گردد در ضمن پیشنهاد شد در این خصوص ابتدا توسط سازمان نظام مهندسی در سایت سازمان پیش ثبت‌نام انجام گیرد همچنین آمار ساخت و ساز ۳ سال اخیر به تفکیک گروه های ساختمانی تهیه و به جلسه هیئت مدیره ارائه گردد که به اتفاق آراء، با پیشنهادات مذکور موافقت گردید.
 • نامه شماره 43070/س ن مورخ 1400/11/17 شورای مرکزی در خصوص انتقال اطلاعات سازمان از اداره کل ثبت شرکتها به پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی قرائت شد که مقرر گردید که گزارش کارهای انجام شده به شورای مرکزی ارائه شود.
 • نامه شماره 14003/1/1967 مورخ 1400/11/11 مدیر اجرایی در خصوص پرداخت ۷۰ درصد سهم بیمه تکمیل درمان کارمندان سازمان (فقط سرپرستان اصلی) قرائت شد و به اتفاق آراء با آن موافقت گردید.
 • نامه شماره 42991/س ن مورخ 1400/11/10 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص بهبود وضعیت منابع انسانی سازمان های استان ها قرائت گردید.
 • نامه شماره 14003/1/1962 مورخ 1400/11/11 رابط کمیته رفاهی و ورزشی سازمان با موضوع ارسال صورتجلسه شماره ۱۳ این کمیته قرائت شد و مقرر گردید که با توجه به شرایط رنگبندی جدید استان در خصوص کرونا و افزایش محدودیت های کرونایی، برنامه پیشنهادی این کمیته به بعد از محدودیتهای مذکور موکول گردد.