در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 17 مورخه 1400/11/13 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • در ابتدای جلسه ریاست سازمان در خصوص جلسه برگزار شده در مورخه 1400/11/12 با مدیر محترم بنیاد مسکن استان بوشهر توضیحاتی را به هیئت مدیره ارائه نمودند.
  • رونوشت نامه شماره 42810/س ن مورخ 1400/10/28 مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص حضور آقای مهندس خرم و هیئت همراه در مورخه 1400/11/20 قرائت گردید و مقرر شد در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.
  • نامه شماره 42701/س ن مورخ 1400/10/21 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص انتقال سهام شرکت کارگزاری رسمی بیمه قرائت گردید که به اتفاق آراء، مقرر گردید پیرو نامه شماره 14002/1/10918 مورخ 1400/07/28 هیئت مدیره دوره هشتم، درخواست ارائه توضیحات تکمیلی در این مورد شده و سپس در هیئت مدیره تصمیم‌گیری شود.
  • نامه شماره 14003/1/1826 مورخ 1400/10/25 مسئول خدمات مهندسی با موضوع ارسال صورتجلسات کارگروه نقشه‌برداری قرائت شد و مقرر گردید در خصوص بند یک تفاهم‌نامه اصلاحات لازم جهت حذف مسئولیت تضامنی سازمان در قبال نقشه برداری صورت پذیرد و تفاهم‌نامه مذکور با اداره کل ثبت اسناد منعقد گردد.
  • مقرر گردید پیش‌بینی لازم در سامانه سازمان برای ایجاد گردش کار نقشه برداری صورت پذیرد.
  • نامه شماره 22/00/53796 مورخ 1400/10/11 اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و پیوست آن نامه شماره 99095/730 مورخ 1400/08/09 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در خصوص الزام قانونی به استفاده از سازنده ذیصلاح (مجری ذیصلاح) در احداث ساختمان و تکلیف به ذکر نام مجری در پروانه ساختمانی قرائت شد که مقرر گردید که اقدامات قانونی در اینمورد صورت پذیرد.
  • نامه شماره 140036/1/1966 مورخ 1400/11/11 آقای اکبرپور رابط کارگروه مجریان ذیصلاح با موضوع ارسال صورتجلسه کارگروه مذکور قرائت شد که با اکثریت آراء، با بند ۱ و ۴ صورتجلسه موافقت گردید و مقرر گردید بندهای ۲ و ۳ بعد از جلسه با اداره کل راه و شهرسازی اطلاع رسانی شود.
  • نامه شماره 42386/س ن مورخ 1400/09/29 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پیوست آن نامه شماره 21864/400 مورخ 1397/02/29 معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص حق الزحمه خدمات مهندسی واریزی کارفرمایان به حساب سازمان استان قرائت شد و مقرر گردید امور‌مالی گزارش لازم را تهیه و به شورای مرکزی ارسال نمایند.
  • نامه شماره 14003/1/1891 مورخ 1400/11/02 آقای مهندس ظروفچیان در خصوص شروع انجام آزمایشات کنترل کیفی بتن در شهرهای عالیشهر و چغادک قرائت شد که مقرر گردید که به جلسه هفته آینده موکول گردد.