در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 16 مورخه 1400/11/03 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • کارگروهی متشکل از افراد ذیل جهت بررسی و تهیه بودجه سال ۱۴۰۱ تشکیل و مقرر گردید که در جلسه دو هفته آینده مورخ 1400/11/17 بودجه پیشنهادی را به هیئت مدیره ارائه دهند:

         آقای مهندس غلامرضاسیه بازی، آقای مهندس خسرو علیپور، آقای دکتر علی کریمی، آقای مهندس بهروز فرح شیرازی و آقای مهندس رحیم بارگاهی

  • دستورالعمل های اجرایی نظارت گاز، کارآموزی مهندسین گاز و برقراری جریان گاز قرائت شد و مقرر گردید که کارگروهی متشکل از آقایان مهندس حسین رفاهی، مهندس خسرو علیپور و مهندس رحیم بارگاهی نسبت به بررسی دستورالعملهای فوق اقدام و نتیجه آن را به هیئت مدیره ارائه نمایند.( در صورت ضرورت از مهندس غریب زاده و یا سایر مهندسین گاز استفاده شود).
  • نامه شماره 22/00/49874 مورخ 1400/09/22 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان و پیوست آن نامه شماره 65818/400 مورخ 1400/06/02 و همچنین بخشنامه پیوستی به شماره 120445/400 مورخ 1400/09/12 در خصوص حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانهای فنی ساختمان و مساعدت در ایجاد زمینه مناسب جهت استفاده از پتانسیل ایشان در عرصه ساخت و ساز کشور قرائت شد که به اتفاق آراء، آقایان مهندس خسرو علیپور و مهندس رحیم بارگاهی به عنوان نمایندگان هیئت مدیره در شورای رابط کاردانها انتخاب شدند و همچنین مقرر گردید که مکاتبه ای با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان صورت پذیرد تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسات به منظور اجرایی کردن بخشنامه فوق برای استفاده از پتانسیل کاردانهای فنی ساختمان اقدام نمایند.
  • مقرر گردید در هفته جاری نسبت به اطلاع رسانی لازم و انجام امورات مربوطه برای برگزاری انتخابات گروههای تخصصی اقدام گردد.